نت کار
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - پروموشن یکساله
900 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,500,000 ریال
قابل پرداخت : 8,175,000 ریال
یکساله 900 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1800 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 900 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - پروموشن شش ماهه
750 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,900,000 ریال
قابل پرداخت : 4,251,000 ریال
شش ماهه 750 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1500 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 500 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - پروموشن یکساله
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,000,000 ریال
قابل پرداخت : 5,450,000 ریال
یکساله 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 600 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - پروموشن شش ماهه
500 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 500 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1000 گیگابایت ترافیک داخلی + بسته شبانه 250 گیگ ( 2 تا 8 صبح )
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - پروموشن شش ماهه
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 900,000 ریال
قابل پرداخت : 981,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - پروموشن سه ماهه
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 390,000 ریال
قابل پرداخت : 425,100 ریال
سه ماهه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - برنزی یک ماهه
8 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 125,000 ریال
قابل پرداخت : 136,250 ریال
یک ماهه 8 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 16 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - برنزی سه ماهه
24 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 375,000 ریال
قابل پرداخت : 408,750 ریال
سه ماهه 24 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 48 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - برنزی یک ماهه
12 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 12 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 24 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - برنزی سه ماهه
36 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 36 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 72 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - برنزی یک ماهه
16 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 16 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 32 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای یک ماهه
37.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 37.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - برنزی سه ماهه
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 48 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 96 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای سه ماهه
112.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 112.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 225 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای شش ماهه
225 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 225 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 450 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - نقره ای یکساله
450 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 450 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 900 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - برنزی یک ماهه
22 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
قابل پرداخت : 381,500 ریال
یک ماهه 22 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 44 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای یک ماهه
45 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 45 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 90 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - برنزی سه ماهه
66 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
قابل پرداخت : 1,144,500 ریال
سه ماهه 66 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 132 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای سه ماهه
135 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 135 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 270 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای شش ماهه
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - نقره ای یکساله
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
سه ماهه 540 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1080 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یک ماهه
10 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یک ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای یک ماهه
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
یک ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی سه ماهه
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی سه ماهه
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای سه ماهه
270 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,800,000 ریال
قابل پرداخت : 1,962,000 ریال
سه ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی شش ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
شش ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی شش ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای شش ماهه
540 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,420,000 ریال
قابل پرداخت : 3,727,800 ریال
شش ماهه 540 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1080 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یکساله
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
یکساله 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - برنزی یکساله
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - نقره ای یکساله
1080 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,480,000 ریال
قابل پرداخت : 7,063,200 ریال
یکساله 1080 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2160 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یک ماهه
12.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 12.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 25 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یک ماهه
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای یک ماهه
210 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
یک ماهه 210 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 420 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی سه ماهه
37.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 37.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی سه ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای سه ماهه
630 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,250,000 ریال
قابل پرداخت : 2,452,500 ریال
سه ماهه 630 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1260 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی شش ماهه
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی شش ماهه
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای شش ماهه
1260 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,275,000 ریال
قابل پرداخت : 4,659,750 ریال
شش ماهه 1260 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2520 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یکساله
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - برنزی یکساله
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - نقره ای یکساله
2520 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,100,000 ریال
قابل پرداخت : 8,829,000 ریال
یکساله 2520 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 5040 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یک ماهه
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یک ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای یک ماهه
420 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
یک ماهه 420 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی سه ماهه
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی سه ماهه
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای سه ماهه
1260 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,600,000 ریال
قابل پرداخت : 3,924,000 ریال
سه ماهه 1260 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2520 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی شش ماهه
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی شش ماهه
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای شش ماهه
2520 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 6,840,000 ریال
قابل پرداخت : 7,455,600 ریال
شش ماهه 2520 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 5040 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یکساله
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - برنزی یکساله
720 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 720 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1440 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نقره ای یکساله
5040 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 12,960,000 ریال
قابل پرداخت : 14,126,400 ریال
یکساله 5040 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 10080 گیگابایت ترافیک داخلی