نت کار

نت کار | عاملیت رسمی فروش آسیاتک
سرویس های مندرج در جداول زیر دارای تائیدیه ۵۱۷۲۴۵،۵۱۷۶۹۸ از سازمان تنظیم مقررات می باشند.

پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - نه ماهه
1250 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,000,000 ریال
قابل پرداخت : 5,450,000 ریال
نه ماهه 1250 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2500 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
پیشنهاد ویژه

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه
700 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
شش ماهه 700 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1400 گیگابایت ترافیک داخلی
ثبت نام جدید
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله نقره ای
4200 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 17,280,000 ریال
قابل پرداخت : 18,835,200 ریال
یکساله 4200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 8400 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله برنزی پرحجم
720 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 720 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1440 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یکساله برنزی کم حجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه نقره ای
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 9,120,000 ریال
قابل پرداخت : 9,940,800 ریال
شش ماهه 2100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - شش ماهه برنزی کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه نقره ای
1050 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,800,000 ریال
قابل پرداخت : 5,232,000 ریال
سه ماهه 1050 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - سه ماهه برنزی کم حجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه نقره ای
350 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,600,000 ریال
قابل پرداخت : 1,744,000 ریال
یک ماهه 350 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 700 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

16Mb - یک ماهه برنزی کم حجم
20 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله نقره ای
2100 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 10,800,000 ریال
قابل پرداخت : 11,772,000 ریال
یکساله 2100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله برنزی پرحجم
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یکساله برنزی کم حجم
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه نقره ای
1050 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,700,000 ریال
قابل پرداخت : 6,213,000 ریال
شش ماهه 1050 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 2100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - شش ماهه برنزی کم حجم
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه نقره ای
525 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,000,000 ریال
قابل پرداخت : 3,270,000 ریال
سه ماهه 525 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1050 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - سه ماهه برنزی کم حجم
37/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 37/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه نقره ای
175 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,000,000 ریال
قابل پرداخت : 1,090,000 ریال
یک ماهه 175 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

8Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
40 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله نقره ای
960 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 8,640,000 ریال
قابل پرداخت : 9,417,600 ریال
یکساله 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله برنزی پرحجم
360 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 360 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 720 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یکساله برنزی کم حجم
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
یکساله 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه نقره ای
480 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,560,000 ریال
قابل پرداخت : 4,970,400 ریال
شش ماهه 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
180 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - شش ماهه برنزی کم حجم
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
شش ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه نقره ای
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,400,000 ریال
قابل پرداخت : 2,616,000 ریال
سه ماهه 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
90 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 180 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - سه ماهه برنزی کم حجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه نقره ای
80 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 800,000 ریال
قابل پرداخت : 872,000 ریال
یک ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

4Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
30 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 400,000 ریال
قابل پرداخت : 436,000 ریال
یک ماهه 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یکساله نقره ای
600 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 7,560,000 ریال
قابل پرداخت : 8,240,400 ریال
یکساله 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یکساله برنزی پرحجم
264 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,780,000 ریال
قابل پرداخت : 4,120,200 ریال
یکساله 264 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 528 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - شش ماهه نقره ای
300 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 3,990,000 ریال
قابل پرداخت : 4,349,100 ریال
شش ماهه 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
132 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,995,000 ریال
قابل پرداخت : 2,174,550 ریال
شش ماهه 132 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 264 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - سه ماهه نقره ای
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,100,000 ریال
قابل پرداخت : 2,289,000 ریال
سه ماهه 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
66 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,050,000 ریال
قابل پرداخت : 1,144,500 ریال
سه ماهه 66 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 132 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یک ماهه نقره ای
50 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 700,000 ریال
قابل پرداخت : 763,000 ریال
یک ماهه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

3Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
22 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 350,000 ریال
قابل پرداخت : 381,500 ریال
یک ماهه 22 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 44 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله نقره ای
390 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 5,400,000 ریال
قابل پرداخت : 5,886,000 ریال
یکساله 390 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 780 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یکساله برنزی پرحجم
192 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
قابل پرداخت : 2,943,000 ریال
یکساله 192 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 384 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه نقره ای
195 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,850,000 ریال
قابل پرداخت : 3,106,500 ریال
شش ماهه 195 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 390 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
96 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
قابل پرداخت : 1,553,250 ریال
شش ماهه 96 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 192 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه نقره ای
97.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,500,000 ریال
قابل پرداخت : 1,635,000 ریال
سه ماهه 97.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 195 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 48 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 96 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه نقره ای
32.5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 500,000 ریال
قابل پرداخت : 545,000 ریال
یک ماهه 32.5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 65 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

2Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
16 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 250,000 ریال
قابل پرداخت : 272,500 ریال
یک ماهه 16 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 32 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - یکساله نقره ای
240 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 4,320,000 ریال
قابل پرداخت : 4,708,800 ریال
یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - یکساله برنزی پرحجم
144 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,160,000 ریال
قابل پرداخت : 2,354,400 ریال
یکساله 144 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 288 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - شش ماهه نقره ای
120 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,280,000 ریال
قابل پرداخت : 2,485,200 ریال
شش ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - شش ماهه برنزی پرحجم
72 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,140,000 ریال
قابل پرداخت : 1,242,600 ریال
شش ماهه 72 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 144 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - سه ماهه نقره ای
60 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,200,000 ریال
قابل پرداخت : 1,308,000 ریال
سه ماهه 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - سه ماهه برنزی پرحجم
36 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 600,000 ریال
قابل پرداخت : 654,000 ریال
سه ماهه 36 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 72 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

1Mb - یک ماهه برنزی پرحجم
12 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 200,000 ریال
قابل پرداخت : 218,000 ریال
یک ماهه 12 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 24 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - یکساله نقره ای
150 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 2,700,000 ریال
قابل پرداخت : 2,943,000 ریال
یکساله 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - یکساله برنزی پرحجم
96 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,350,000 ریال
قابل پرداخت : 1,471,500 ریال
یکساله 96 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 192 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - شش ماهه نقره ای
75 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 1,425,000 ریال
قابل پرداخت : 1,553,250 ریال
شش ماهه 75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - شش ماهه برنزی پرحجم
48 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 712,500 ریال
قابل پرداخت : 776,625 ریال
شش ماهه 48 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 96 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - سه ماهه نقره ای
37/5 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 750,000 ریال
قابل پرداخت : 817,500 ریال
سه ماهه 37/5 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 75 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - سه ماهه برنزی پرحجم
24 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 375,000 ریال
قابل پرداخت : 408,750 ریال
سه ماهه 24 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 48 گیگابایت ترافیک داخلی
سرویس عمومی

سرویس شرکت آسیاتک

512Kb - یک ماهه برنزی پرحجم
8 گیگابایت بین الملل
مبلغ : 125,000 ریال
قابل پرداخت : 136,250 ریال
یک ماهه 8 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 16 گیگابایت ترافیک داخلی